fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

na stránke https://pivnywellness.sk

 • Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti poskytovateľa, ktorým je PROAD PLUS s.r.o., so sídlom 031 01 Liptovský Trnovec č. 294, Slovenská republika, IČO: 36 389 978, IČ DPH: SK2021475291 a kupujúcim. Poskytovateľ je platcom DPH a je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka 12009/L. 

Obchodný vzťah medzi poskytovateľom a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi klientom/záujemcom a Poskytovateľom dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke).

Klientom/záujemcom je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 71, P. O. BOX B – 89, 011 79  Žilina 1  .

 

1.2 Všeobecné podmienky a definícia pojmov 

 

Predmet kúpy je balík služieb poskytovaných poskytovateľom tvoriaci okrem iného služby ubytovania, wellness, stravovacej a pohostinskej činnosti a iné služby.  

 

Internetová stránka znamená počítačový program – internetovú aplikáciu, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie služieb Užívateľom;

Spotrebiteľská zmluva je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ

Poskytovateľ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva služby alebo s tým súvisiaci tovar a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

Spotrebiteľ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom pripísania 50% zálohy z kúpenej ceny na účet poskytovateľa a potvrdením poskytovateľa o vykonaní rezervácie. Od tohto momentu medzi poskytovateľom a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

Nákupný košík znamená časť internetovej stránky, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí rezervácie, najmä pridaním alebo odobraním služby/alebo zmenou množstva vybranej služby.

Prístupové údaje na rezerváciu je povinné vyplniť meno a priezvisko kupujúceho, počet osôb, ktoré si službu objednávajú a ich vek, ďalej telefónne číslo kupujúceho a emailovú adresu prostredníctvom ktorej bude vykonávaná elektronická komunikácia s odberateľom. 

Registrácia znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy rezervačného systému a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní 

Užívateľ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva rezervačný systém na internetovej stránke poskytovateľa 

 

 1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1 Všetky objednávky (kúpne zmluvy medzi poskytovateľom a kupujúcim ) sú považované za záväzné. 

2.2 Zmluvný vzťah medzi klientom / záujemcom a Poskytovateľom spravidla vzniká vyplnením a zaslaním rezervačného formulára s osobnými údajmi (meno, priezvisko a bydlisko, vek, email a telefónne číslo) s objednaním príslušnej služby. Odoslanie vyplneného formulára sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa a pripísaním 50% zálohy na účet poskytovateľa.

2.3 Zaslaním rezervačného formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí.  Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

2.4  Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom, českom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

2.5 Po dokončení rezervácie bude Kupujúcemu bezodkladne zaslané emailové potvrdenie objednávky. Prílohou tohto potvrdenia bude aktuálne znenie VOP, formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a súhrn objednávky vo formáte PDF.

 

 1. Platobné podmienky

 

3.1 Všetky ceny sú konečné, vrátane všetkých daní. Za poskytovanie služby je kupujúci/záujemca povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky. 

3.2 Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je kupujúci/záujemca povinný uhradiť 50% z ceny objednanej alebo vyžiadanej služby po zaslaní rezervačného formulára poskytovateľovi platobnými metódami povolenými poskytovateľom (v hotovosti, platobnou kartou, bezhotovostným prevodom a pod). Pokiaľ sa cena prevádza bezhotovostným prevodom, považuje sa za uhradenú dňom pripísania finančnej čiastky na účet poskytovateľa. 

3.3 Poskytovateľ vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení služby. 

3.4 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Poskytovateľom. 

3.5 Kupujúci pri nástupe na pobyt/procedúru doplatí zvyšok kúpnej ceny. Zároveň pred odchodom doplatí všetky tovary a služby, ktoré si objednal počas svojho pobytu nad rámec svojej prvotnej rezervácie. Zároveň je povinný zaplatiť aj všetky škody, ktoré spôsobil on alebo osoby, za ktoré zodpovedá. Poskytovateľ je oprávnení pri nástupe na pobyt/procedúru vyžadovať zaplatenie depozitu vo výške stanovenom v cenníku, ktorý bude slúžiť na prípadnú úhradu týchto dodatočných nákladov. V prípade nevyčerpania depozitu, je poskytovateľ povinný depozit vrátiť ihneď pri odchode kupujúceho.  

 

 1. Pokyny pre návštevníkov

 

  1. Každý návštevník sa zakúpením vstupenky do wellness podrobuje všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu. Deťom mladším ako 16 rokov sa návšteva povoľuje len v sprievode dospelej osoby, staršej ako 18 rokov.
  2. Osoby, ktoré sú v priestoroch penziónu ubytované, resp. vstupné do wellness majú zahrnuté do zaplatenej ceny pobytu podrobujú sa taktiež všetkým ustanoveniam týchto pokynov a nariadeniam personálu.
  3. Vstup do areálu wellness centra je dovolený len s platnou vstupenkou, vo vopred stanovenom termíne a čase.
  4. Rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby sú plne zodpovedné za správanie a konanie sprevádzaných osôb
  5. Každý návštevník je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu wellness centra.
  6. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa so zásadami správneho saunovania a kontraindikáciami všetkých poskytovaných služieb. Návštevník potvrdzuje, že nemá žiadne kožné ochorenia, infekčné alebo nákazlivé  ochorenia, ktoré by mohli nakaziť ostatných. V prípade porušenia tohto ustanovenia, zodpovedá za akékoľvek škody a náklady, ktoré týmto osobám vzniknú.
  7. Z priestorov wellness centra môže byť vykázaný návštevník, ktorý aj napriek upozorneniam porušuje ustanovenie týchto pokynov alebo platných predpisov; ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok a osoba, ktorá sa chová neprístojne a nevhodným spôsobom alebo poškodzuje zariadenie poskytovateľa alebo ohrozuje život alebo zdravie ostatných návštevníkov alebo personálu.
  8. Každý návštevník musí mať slušný, čistý a primeraný odev a svojim chovaním musí rešpektovať všeobecné zásady mravnosti a slušnosti.
  9. Vyzliekať sa a obliekať sa vo wellness centre je dovolené len na miestach k tomu určených. Nechávať šatstvo a iné osobné veci bez dozoru je zakázané. 
  10. Do zariadení nemajú prístup osoby pod vplivom alkoholu alebo iných návykových látok, ďalej osoby ktoré trpia prenosnou vlasovou, kožnou alebo inou prenosnou chorobou, osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou a chorobami vzbudzujúcimi odpor.
  11. Každý návštevník sa musí vo vlastnom záujme pohybovať opatrne a vyvarovať sa možnému pokĺznutiu alebo zraneniu. Zároveň musí dodržiavať čistotu a hygienu tak vlastnú, ako aj na všetkých miestach a zariadeniach.
  12. Návštevník si musí počínať tak, aby vedome nepoškodzoval zariadenia objektu, v prípade poškodenia je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil.
  13. Z areálu môže byť kedykoľvek a bez nároku na vrátenie vstupného vykázaný návštevník, ktorý porušuje ktorúkoľvek z týchto zásad a pokynov alebo opakovane neuposlúchne pokyny personálu.
  14. Predmety nájdené v priestoroch wellness centra je každý návštevník povinný odovzdať personálu.
  15. Priania a sťažnosti oznamuje návštevník na recepcii, kde ich služba zapíše do denníka a oznámi vedúcemu zariadenia.  

 

V priestoroch wellness centra je zakázané:

 1. ohrozovať bezpečnosť návštevníkov, poriadok a disciplínu alebo nadmerným hlukom rušiť ostatných návštevníkov;
 2. volať o pomoc bez vážnej príčiny;
 3. znečisťovať priestory pľuvaním, odhadzovaním odpadkov a pod.;
 4. fajčiť v celom objekte;
 5. vchádzať do oddelení alebo priestorov vyhradených osobám druhého pohlavia;
 6. občerstvovať sa v priestoroch nie k tomu určených;
 7. vzájomne sa potápať, zrážať a vhadzovať do vane iné osoby, behať po obrube vane a skákať do vody;
 8. vo vani je zakázané používať vlastné mydlá a podobné prípravky;
 9. vodiť psov a iné zvieratá do wellness centra;

 

 1. Storno podmienky 

 

5.1 Kupujúci si môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu uplatniť u poskytovateľa v písomnej podobe alebo e-mailom vo forme, z ktorej je jednoznačne zrozumiteľné, že odstupuje od zmluvy. Prehlásenie musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, číslo rezervácie a čísla bankového účtu pre vrátenie uhradenej sumy.

5.2 Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy 8 a viac dní pred dátumom nástupu na ubytovanie alebo využitím služieb, má právo na vrátenie 100% z kúpenej ceny. Pokiaľ odstúpi od zmluvy 7 a menej dní pred nástupom na ubytovanie alebo využitie služieb, 50% záloha prepadá poskytovateľovi bez nároku na vrátenie. Pre vylúčenie pochybností sa 7 dní počíta ako 168 hodín od hodiny stanovenej ako čas príchodu.

5.3 Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sa Kupujúci musí preukázať dokladom o zaplatení tovaru. Po platnom odstúpení od zmluvy poskytovateľ vráti kupujúcemu platby v zmysle článku 5.3 týchto VOP, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy.

5.4 Pri zakúpení pivnej procedúry má právo spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14dní od zakúpenia. Toto právo stráca v prípade, že si procedúru už záväzne rezervoval v akomkoľvek termíne alebo v konkrétnom čase. V tom prípade je rezervácia procedúry bez možnosti storna a suma za procedúru v prípade neúčasti na procedúre nevratná.

5.5 V prípade že darčekový poukaz nestihnete využiť do dátumu jeho platnosti, môžete si platnosť predĺžiť. Predĺženie platnosti poukazu je spoplatnené sumou 20€ / mesiac. Napríklad voucher platný do 18.12. 2022 môžete uplatniť v Januári 2023 s doplatkom 20€, v Apríli 2023 s doplatkom 80€ a podobne.

 

 1. Zodpovednosť za obsah webových stránok

 

Webová stránka a jej obsah, patriaca alebo spravovaná poskytovateľom môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.  Poskytovateľ nezodpovedá za chyby v zobrazení predávanej služby alebo v jej popise.

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia


7.1. Oznámenia a správy voči Poskytovateľovi je kupujúci povinní robiť písomne​​. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.


7.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.


7.3. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Poskytovateľ  vyhradzuje nárok.

 

7.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky služieb vytvorené pred ich účinnosťou.

 

V Liptovskom Trnovci, dňa 13.11.2019