fbpx

Projekty realizované v Maravare

www.op-kzp.sk                   Európsky fond regionálneho rozvoja

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Názov projektu: Zvýšenie výroby elektriny z OZE v Penzióne Mara -Maravar

 

Spoločnosti PROAD PLUS s. r. o.  bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Zvýšenie výroby elektriny z OZE v Penzióne Mara -Maravar“

Predmetom projektu je zvýšenie výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov využitím fotovoltických panelov. Realizované opatrenie v rámci projektu vychádza z návrhu riešení v energetickom audite. V rámci projektu bude realizované opatrenie súvisiace s osadením fotovoltických panelov na streche budovy vo vlastníctve žiadateľa – Penzión Mara, v Liptovskom Trnovci. 

Aktivity predkladaného projektu sú zamerané na zvýšenie výroby elektriny pre vlastnú spotrebu(osadenie zariadenia na výrobu elektrickej energie o celkovom inštalovanom výkone 35 kW bez využitia akumulátorov).

Realizáciou navrhnutého opatrenia budú vytvorené predpoklady pre zvýšenie výroby elektriny pre vlastnú potrebu z OZE, čím zároveň dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie spotreby nakupovanej energie, čo bude mať pozitívny dopad na zníženie prevádzkových nákladov počas celej doby udržateľnosti projektu.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 06/2023

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

Celkové oprávnené náklady: 21 785,00 EUR

NFP (EÚ + ŠR): 17 428,00 EUR

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Podklady spojené s výzvou OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Dátum vyhlásenia: 22.12.2022

Záznam_z_vyhodnotenia_PROAD PLUS